درباره ما

تولیدات چرم  درکانون ازسال ۸۷ فعالیت آغاز شده وبالغ بر ۲۰۰ نفردراین زمینه آموزش دیده اندکه ۳۰ نفرازاین افرادبه تولید چرم دوزی دست دوزدرزیرمجموعه اشتغال خانگی کانون قرار گرفته اند.هنرکده توانا باخریددستگاه پیشرفته درسال۹۴زمینه تولیدنیمه صنعتی رانیزفراهم آورده است وبادریافت مجوزتولیدازصنایع دستی راه تولیدراهموارترکرده است.